Vem bestämmer om de efterlevande inte är överens?

Konflikt mellan efterlevande

Konflikter gör oftast en svår situation ännu svårare, så visa varandra överseende och generositet. Finns det problem som inte kan lösas är det klokt att tala med oss. Vi har erfarenhet av hur man löser olika frågor och vi kan förmedla kontakt med andra som kan hjälpa till och medla.

Nedan följer ett utdrag ur Begravningslagens 5 kap:

  • 3 § Om de efterlevande inte kan enas om kremering skall ske eller om gravsättningen, skall kyrkogårdsmyndigheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd på begäran medla mellan parterna. Om parterna enas, skall myndigheten fastställa deras överenskommelse. Om enighet inte kan uppnås, skall myndigheten i stället med eget yttrande hänskjuta tvisten till länsstyrelsen. Lag (1991:496).
  • 4 § Länsstyrelsen skall pröva vem som skall bestämma om kremering eller om gravsättningen. Länsstyrelsen skall därvid särskilt beakta önskemål som den avlidne kan ha haft. Hänsyn skall också tas till parternas personliga förhållande till den avlidne, främst sammanlevnad, släktskap eller annan nära anknytning.

Kyrkogårdsförvaltningen kan också frivilligt medla om tvisten rör annat än kremering eller gravsättning.

Vi rekommenderar

  • Som förberedelse är testamente bra att ha.
  • Alternativt kan man skapa en framtidsfullmakt.
  • Kontakt någon av våra jurister på Verahill så hjälper vi dig.

Kontakta oss